Arau subsidiarioak: Planoak - Ordenazioa

Testu Bateratua-Urretxu 2012

Eraikuntza eta hiri-lurretako lursail eraikigarrien erabilpena arautzen duen Ordenantza- GAO 180; 2010/09/20, 156 orria

 

Urretxuko Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen Berrikuspeneko testu bateginaren aldaketa puntuala, Ikastola AIE 4, Pagoeta/Eliza AIE 5 eta Pagoeta/Eliza Ingurua AI.IF. 3 eremuei dagokiena.(GHI-020/17-P05-A)- GAO 91; 2017/05/15

 

Pagoeta Hotela E.7.J.E.ri buruzko Urretxuko Arau Subsidiarioen 2. aldaketa- GAO 117; 2018/06/19

PLANOAK

Ordenazioa

II.01 Lurzoruaren Sailkapena. Udalerria | Clasificación del suelo. Término municipal
Popular 1.46 MB 1281
01/04/2012 03:00:00
II.02 Lurraldearen antolamenduaren egitura organikoa eta zonakatze orokorra | Estructura orgánica de ordenación del territorio y zonificación global
Popular 2.26 MB 1388
01/04/2012 03:00:00
II.03.01 Sistema orokorrak: bide-sarea, espazio libreak eta ekipamendua | Sistemas generales: red viaria, espacios libres y equipamiento comunitario
Popular 2.1 MB 1205
01/04/2012 03:00:00
II.03.02 Sistema orokorrak: bide-sarea, espazio libreak eta ekipamendua | Sistemas generales: red viaria, espacios libres y equipamiento comunitario
Popular 2.53 MB 1203
01/04/2012 03:00:00
II.04.01 Hirigintza interbantziorako areen mugaketa -lurzoru hiritarra eta hiritargaia | Delimitación de áreas de intervención urbanística –suelo urbano y urbanizable
Popular 1.69 MB 1308
01/04/2012 03:00:00
II.04.02 Hirigintza interbantziorako areen mugaketa -lurzoru hiritarra eta hiritargaia | Delimitación de áreas de intervención urbanística –suelo urbano y urbanizable-
Popular 2.09 MB 1282
01/04/2012 03:00:00
II.05.01 Zonakatze orokorra -lurzoru hiritarra eta hiritargaia | Zonificación global –suelo urbano y urbanizable
Popular 2.21 MB 1272
01/04/2012 03:00:00
II.05.02 Zonakatze orokorra -lurzoru hiritarra eta hiritargaia | Zonificación global –suelo urbano y urbanizable-
Popular 2.46 MB 1294
01/04/2012 03:00:00
II.06.01 Kalifikazio xehekatua -lurzoru hiritarra eta hiritargaia |Calificación pormenorizada –suelo urbano y urbanizable-
Popular 2.36 MB 1289
01/04/2012 03:00:00
II.06.02 Kalifikazio xehekatua -lurzoru hiritarra eta hiritargaia |Calificación pormenorizada –suelo urbano y urbanizable-
Popular 2.73 MB 1347
01/04/2012 03:00:00
II.07.01 Garapenerako, hirigintza kudeaketarako eta exekuziorako baldintzak -lurzoru hiritarra eta hiritargaia | Condiciones de desarrollo, gestión urbanística y ejecución –suelo urbano y urbanizable
Popular 1.92 MB 1205
01/04/2012 03:00:00
II.07.02 Garapenerako, hirigintza kudeaketarako eta exekuziorako baldintzak - hiri area |Condiciones de desarrollo, gestión urbanística y ejecución –área urbana-
Popular 2.09 MB 1246
01/04/2012 03:00:00
II.08.01 Eraiketa, jabetza eta erabileraren baldintzak. Lerrokadurak eta sestrak - hiri area | Condiciones de edificación, dominio y uso. Alineaciones y rasantes –área urbana-
Popular 1.98 MB 1321
01/04/2012 03:00:00
II.08.02 Eraiketa, jabetza eta erabileraren baldintzak. Lerrokadurak eta sestrak - hiri area | Condiciones de edificación, dominio y uso. Alineaciones y rasantes –área urbana-
Popular 2.05 MB 1378
01/04/2012 03:00:00
II.09 Ur hornidurako sarearen eskema orokorra | Esquema general de la red de abastecimiento de agua
Popular 2.37 MB 1340
01/04/2012 03:00:00
II.10 Saneamendu sarearen oin orokorra | Esquema general de la red de saneamiento
Popular 3.3 MB 1326
01/04/2012 03:00:00
II.11 Argi indar, telefonia eta gasaren hornidurako sareen eskema orokorra | Esquema general de las redes de suministro eléctrico, telefonía y gas
Popular 2.43 MB 1382
01/04/2012 03:00:00
II.12.01 Gainjarria | Superpuesto
Popular 2.9 MB 1350
01/04/2012 03:00:00
II.12.02 Gainjarria | Superpuesto
Popular 3.3 MB 1303
01/04/2012 03:00:00
II.13 Katalogatutako elementuak | Elementos catalogados
Popular 1.48 MB 1374
01/04/2012 03:00:00