Aurrekontuak

2024 Aurrekontu Orokorra

Sarrerak

Transferentzia arruntak

Udalari bere funtzionamendurako beste instituzioek emandako diru-baliabideak. Guztien artean Udal Finantzaketarako Foru Fondoa (UFFF) nabarmentzen da.

7.107.282,00 €

Zuzeneko eta zeharkako zergak

Zuzenak: etxebizitza edo lokal baten jabe izateagatik, ibilgailu bat edukitzeagatik edo jarduera ekonomiko batean aritzeagatik zergak. Zeharkakoak: batik bat eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergari dagokio.

2.428.579,40 €

Tasa eta bestelako sarrerak

Udalak zerbitzu jakin bat emateagatik edo jarduera administratibo bat egiteagatik aplikatzen dira tasak. Adibidez: lizentzien tramitazioa, pasabideetarako plakak, ...

1.773.220,00 €

Inbertsio errealak besterentzea

Udal jabetzako ondasunen salmenta eta eragiketetatik etorritako sarrerak, eta baita bestelako hirigintza eragiketen ondoriozko sarrerak ere.

408.000,00 €

Kapital transferentziak

Udalak beste administrazioetatik jasotzen dituen diru-kopuruak, jarduketa eta inbertsio zehatzak egiteko.

1.265.500,00 €

Ondare sarrerak

Ondasun higiezinen errentagatik sarrerak, bankuko gordailuen interesak edota kanonen kobrantza.

293.000,00 €

13.275.581,40 €100%

13.2 M €

Gastuak

Gastu arruntak

Ondasun arruntak eta hornidurak eskuratzeko (argindarra, gasa, ura…) egiten diren gastuak dira, baita zerbitzuak burutzeko gastuak ere (mantenu eta konponketak, kale-garbiketa, komunikazioak, jarduera sozio-kulturalak…).

5.774.360,00 €

Inbertsioak

Azpiegiturak sortu edo hobetzeko egindako inbertsio gastuak dira, eta inbentariagarriak diren ondasunak eskuratzeko gastuak.

2.890.230,79 €

Pertsonal gastuak

Udaleko pertsonalen eta hautapenezko karguen soldata eta ordainsariak, eta Gizarte Segurantzari eta gizarte aurreikuspeneko entitateei ordaindu beharreko kotizazioak.

3.134.759,04 €

Gastu eta pasibo finantzarioak

Entitate mailegu-emaileei urtean ordaindu beharreko karga finantzarioa da, hau da, maileguen urteko interes eta amortizazioak.

5.000 €

Diru-laguntzak

Udalak beste entitateei eta elkarteei bere funtzionamendurako edo jarduketa zehatzetarako egiten dizkien ekarpen eta dirukopuruak dira, baita gizarte arloko diru-laguntzak ere.

1.340.231,57 €

Kapital transferentziak

Udalak beste entitateei eta elkarteei bere funtzionamendurako edo jarduketa zehatzetarako egiten dizkien ekarpen eta dirukopuruak dira, baita gizarte arloko diru-laguntzak ere.

131.000,00 €

13.275.581,40 €100%

13.2 M €

Urretxuko udala