Aurrekontuak

SARRERAK

Transferen tziaarruntak

4.924.444,00 €

Zeharkako Zergak

330.000,00 €

Tasak eta bestelako sarrerak

1.707.211,00 €

Ondarezkoak

56.346,00 €

Zuzeneko zergak

1.612.000,00 €

Kapital transferentziak

15.000,00 €

Inbertsio errealak besterentzea

431.371,00 €

Guztira

9.076.372,00 €

GASTUAK

Ondasun arruntak eta zerbitzuak

3.689.215,00 €

Finantz pasiboak

445.974,00 €

Pertsonalak

2.202.066,00 €

Kapital transferentziak

142.500,00 €

Transferentzia arruntak

1.516.677,00 €

Finantz aktiboak

100,00 €

Inbertsio errealak

1.043.437,00 €

Finantza gastuak

36.403,00 €

Guztira

9.076.372,00 €